Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Τι είναι

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα έγγραφο αναγνωρισμένο από το ΥΠΑΠΕΝ, το οποίο εκδίδεται από πιστοποιημένο μηχανικό ως Ενεργειακό Επιθεωρητή, ύστερα από αυτοψία στο ακίνητο. Εκεί αποτυπώνεται η ενεργειακή κατανάλωση του ακινήτου, δηλαδή πόση ενέργεια απαιτεί για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό και φωτισμό. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό κατατάσσει το κτήριο σε μία ενεργειακή κατηγορία από τις υπάρχουσες εννέα (Α+ έως Η). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστήνει επιλογές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

Πότε χρειάζεται

Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι απαραίτητη εάν:

 • Το ακίνητο πρόκειται να μεταβιβαστεί, για την υπογραφή των συμβολαίων
 • Το ακίνητο πρόκειται να μισθωθεί, για την υποβολή στο σύστημα TAXIS NET
 • Το ακίνητο πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Νομοθεσια σχετικα με Π.Ε.Α.

Οι κυριότερες από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την πρόσφατη νομοθεσία που αφορά τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων (ΠΕΑ), η μη τήρηση των οποίων μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000€ ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας του υπόχρεου κλπ. είναι οι εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42):

Κατά τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, που διαθέτει ΠΕΑ, απαιτείται η δήλωση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις.

Η έκδοση ΠΕΑ σε κτιριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) είναι υποχρεωτική από 1.1.2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4122/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42):

Για κάθε κτίριο διενεργείται επιθεώρηση των προσβάσιμων τμημάτων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων, όπως οι μονάδες παραγωγής θερμότητας, το σύστημα ελέγχου, οι κυκλοφορητές κ.ά., με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των είκοσι κιλοβάτ (20 kW). Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα και του μεγέθους του (ονομαστική ισχύς), σε σχέση με τις απαιτήσεις θέρμανσης του κτιρίου. Η αξιολόγηση του μεγέθους του λέβητα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται εφόσον δεν έχουν γίνει εν τω μεταξύ αλλαγές στο συγκεκριμένο σύστημα θέρμανσης ή στις απαιτήσεις θέρμανσης του κτιρίου.

Τα συστήματα θέρμανσης επιθεωρούνται:

 1. Τουλάχιστον κάθε 5 έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από 20 έως και 100 kW,
 2. Τουλάχιστον κάθε 2 έτη, για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος ανώτερης των 100 kW και, αν αυτά θερμαίνονται με αέριο καύσιμο, τουλάχιστον κάθε 4 έτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4122/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42):

Για κάθε κτίριο διενεργείται επιθεώρηση των προσβάσιμων τμημάτων εγκαταστάσεων κλιματισμού, όπως αντλίες θερμότητας, ψύκτες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, κυκλοφορητές, σύστημα ελέγχου, κ.ά., συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης από δώδεκα κιλοβάτ (12 kW), τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος κλιματισμού και του μεγέθους του (ονομαστική ισχύς), σε σχέση με τις απαιτήσεις ψύξης/θέρμανσης του κτιρίου. Η αξιολόγηση του μεγέθους δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται εφόσον δεν έχουν γίνει εν τω μεταξύ αλλαγές στο συγκεκριμένο σύστημα κλιματισμού ή στις απαιτήσεις ψύξης/θέρμανσης του κτιρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143):

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, (9/11/2015) η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).»

Διαδικασια επιθεωρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.ΕΝ.Α.Κ., για την ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία

 1. Ανάθεση ενεργειακής επιθεώρησης: Γίνεται από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτηρίου κατόπιν πρόσκλησης στον ενεργειακό επιθεωρητή
 2. Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου: Ο επιθεωρητής καταχωρεί ηλεκτρονικά τα γενικά στοιχεία του ακινήτου στην ιστοσελίδα της ΕΥΕΠΕΝ του ΥΠΑΠΕΝ και λαμβάνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου που συνοδεύει όλη τη διαδικασία μέχρι το πέρας της.
 3. Προετοιμασία Ενεργειακής Επιθεώρησης: Συλλέγονται και διατίθενται στον επιθεωρητή τα απαραίτητα στοιχεία για το κέλυφος και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου.
 4. Επιθεώρηση Κτιρίου: Συλλέγονται αναλυτικά τα στοιχεία για το υπό επιθεώρηση κτίριο κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης του ενεργειακού επιθεωρητή.
 5. Υπολογισμοί και Ανάλυση Αποτελεσμάτων: Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης του εξεταζόμενου κτιρίου μέσω του λογισμικού ΤΕΕ-Κ.ΕΝ.Α.Κ.
 6. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.): Ο επιθεωρητής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Ε.Π.ΕΝ. όλα τα δεδομένα και εκδίδεται το Π.Ε.Α., το οποίο και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου.

Τι περιλαμβάνει το Π.Ε.Α.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι ένα δισέλιδο έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τέσσερα πεδία πληροφοριών

 1. Γενικές πληροφορίες για το κτήριο (διεύθυνση, επιφάνεια σε m2, έτος κατασκευής και στοιχεία ιδιοκτήτη), φωτογραφία εξωτερικής όψης του κτηρίου
 2. Σχηματική απεικόνισης της ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου σε μία από τις εννιά ενεργειακές κλάσεις. Περιλαμβάνεται η ειδική ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά χρήση και είδος καυσίμου, η ειδική κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση (θερμανση, ψύξη, φωτισμό) και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά τελική χρήση.
 3. Καταγράφεται η ειδική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας ποσοστιαία, ανά είδος καυσίμου καθώς και η κατανομή της δαπανόμενης ενέργειας ανά χρήση.
 4. Προσδιορίζονται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή πιθανές επεμβάσεις για την ενεργιακη αναβάθμιση του κτηρίου με το εκτιμώμενο κόστος που υφίσταται στην αγορά

Το Π.Ε.Α. έχει ισχύ για δέκα έτη εκτός αν γίνει ανακαίνιση η οποιαδήποτε επέμβαση η οποία μεταβάλει την ενεργειακή απόδοση πριν παρέλθει η δεκαετία. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έκδοση νέου Π.Ε.Α.

Η εταιρία ΜΚαπετανάκης Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την έκδοση Π.Ε.Α., τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων καθώς και την αυτοψία από Ενεργειακό Επιθεωρητή.