Μελέτες - Επιβλέψεις

Μελέτη

Η Μελέτη ενός τεχνικού έργου είναι το πρώτο βήμα πριν κάθε κατασκευή. Για την εκπόνηση της μελέτης ενός τεχνικού έργου είναι απαραίτητο να εξεταστούν όλοι οι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, το τελικό αποτέλεσμα. Η μελέτες που απαιτούνται για ένα τεχνικό έργο είναι απαραίτητες για την αδειοδότηση του έργου και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με αυτήν.

Κατά τη Μελέτη αποτυπώνονται όλες οι παράμετροι σε σχέδια εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθούν για τη λεπτομερή κατασκευή του τεχνικού έργου. Ο ενδιαφερόμενος επιβάλλεται να συμμετέχει και να είναι ενήμερος σε όλα τα βήματα της μελέτης ούτως ώστε να είναι σε θέση να μπορεί να διαχειριστεί τις επιλογές του στο μέλλον. Μία σωστή μελέτη περιλαμβάνει:

 • Το βέλτιστο επιθυμητό αποτέλεσμα
 • Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος
 • Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης
 • Συμφωνία με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις

Με πλήρη επίγνωση των παραμέτρων αυτών αναλαμβάνουμε την εκπόνηση:

 • Σύνταξη τοπογραφικών
 • Σύνταξη ιδιωτικών πράξεων εφαρμογής         
   
 • Αποτύπωση αρχιτεκτονικών,  στατικών και δικτυών
 • Μελέτη – επίβλεψη αρχιτεκτονικών
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου        
   
 • Μελέτη - επίβλεψη φέροντος οργανισμού
 • Μελέτη – επίβλεψη αποκατάστασης  ή ενίσχυσης φέροντος οργανισμού
 • Παρεμβάσεις - αρχιτεκτονικές λύσεις
 • Μελέτη – επίβλεψη ανακαινίσεων και αλλαγής χρήσης     
   
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης  νέου ¨η ριζικά ανακαινιζομένου (κενά) – (ΜΕΑ) 
 • Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)        
   
 • Τακτοποίηση αυθαίρετων - υπερβάσεων δόμησης - σύμφωνα με το νομό  4014/2011    

Επίβλεψη

Για τη εξασφάλιση της σωστής εφαρμογής της μελέτης, απαιτείται εξειδικευμένη επίβλεψη του έργου. Η επίβλεψη χωρίζεται σε δύο σκέλη. Την τεχνική επίβλεψη αποπεράτωσης της μελέτης και τη διοικητική- οικονομική επίβλεψη. Το μέγεθος και το είδος του έργου καθορίζει και τις ειδικότητες που εμπλέκονται και το κατά πόσον χρειάζεται διοικητική επίβλεψη. Τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, τα οποία ήταν αδύνατον να προβλεφθούν κατά τη μελέτη, αντιμετωπίζονται μόνο με σωστή και υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη.

Σύνηθες στην ελληνική αγορά είναι να η ταύτιση της επίβλεψης με την εργολαβία και το εργολαβικό όφελος.

Η σωστή εφαρμογή της μελέτης προϋποθέτει επαγγελματική επίβλεψη. Η ανάθεση της επίβλεψης ενός έργου σε ένα μηχανικό δε σημαίνει και ανάθεση της κατασκευής σε καμία περίπτωση