Τοπογραφικές Μελέτες

Τοπογραφικά – αποτυπώσεις

Τοπογραφικό διάγραμμα καλείται το προϊόν μελέτης τοπογραφικής ή κτηματολογικής αποτύπωσης, χαρτογραφίας και φωτογραμμετρίας. Οι μελέτες συντάσσονται από αρμόδιο μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής και εκπόνησης της μελέτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και τεχνικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Αποτύπωση ορίων ιδιοκτησίας
 • Αποτύπωση χαρακτηριστικών σημείων υψομέτρου
 • Αποτύπωση λεπτομερειών
 • Αποτύπωση ορίων γειτονικών (όμορων) ιδιοκτησιών)
 • Αποτύπωση υφιστάμενης ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής

Οι βασικότερες χρήσεις ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι για:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα Κτηματολογίου
 • Τοπογραφικό διάγραμμα Συμβολαίου
 • Τοπογραφικό διάγραμμα Άδειας Δόμησης

Λίγα λόγια για την κάθε χρήση:

Τοπογραφικό διάγραμμα κτηματολογίου

Στα Τοπογραφικά διαγράμματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κτηματολόγιο αποτυπώνονται τα όρια του του ακινήτου και τα εμπράγματα δικαιώματα αυτού, σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας. Αν δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, το ακίνητο θεωρείται ότι κατέχεται με χρησικτησία και αποτυπώνεται με βάση τα όρια καλλιέργειας και νομής. Το κτηματολόγιο έχει στόχο να καταγραφούν όλα τα ακίνητα όλων των ιδιοκτητών σε αυτό με τρόπο σαφή και αδιαμφησβήτητο, ούτως ώστε να αποφευχθούν, μελλοντικά, τυχόν φιλονικίες

Τοπογραφικό διάγραμμα συμβολαίου

Για τη βεβαίωση αρτιότητας, οικοδομησημότητας και νομιμότητας καθώς και για συμβολαιογραφικές πράξεις που περιλαμβάνουν «τεχνικό έλεγχο» απαιτούνται τα σχετικά Τοπογραφικά διαγράμματα. Για την αποφυγή ιδιοκτησιακών αντιδικιών, προβληματικών συμβολαιογραφικών πράξεων και συνεπώς πιθανή απώλεια κεφαλαίων τα οποία με τη σειρά τους ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προβλήματα στα πολεοδομικά διατάγματα, είναι οι βασικοί λόγοι που απαιτείται Τοπογραφικό διάγραμμα στις συμβολαιογραφικές πράξεις ακινήτων. Για την πραγματοποίηση της Τοπογραφικής μελέτης που προορίζεται για χρήση σε συμβόλαιο, γίνεται μελέτη και εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας, έρευνα σε πολεοδομικά διατάγματα και τεχνικό έλεγχο ακινήτων. Στη συνέχεια μελετώνται τυχόν βεβαιώσεις αρτιότητας και οικοδομησημότητας, βεβαιώσεις επέκτασης πόλεων, και βεβαιώσεις περί ύπαρξης ή απουσίας νομίμου κτηρίου.

Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας

Για ένα αξιόπιστο χαρτογραφικό υπόβαθρο είναι απαραίτητη η χρήση Τοπογραφικών διαγραμμάτων για την υποστήριξη μελετών ιδιωτικών και δημόσιων έργων, σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους. Από τη σχεδίαση μέχρι την τελική κατασκευή. Απαιτούνται ακριβή δεδομένα μέτρησης και αξιόπιστο υπόβαθρο για τη σωστή σχεδίαση του έργου και να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι στην κατασκευή. Ενώ κατά την κατασκευή εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της μελέτης και η ακριβής χάραξη αυτών. Χρησιμοποιείται σε όλο το φάσμα των κατασκευών από δημόσια έργα οδοποιίας, μέχρι και μικρά ιδιωτικά κτήρια.

Το Τοπογραφικό διάγραμμα που προορίζεται για Άδεια δόμησης, αποτελεί μία πλήρη τοπογραφική μελέτη που υπάγεται στο σύστημα ΕΓΣΑ87. Παρέχει στον υπογράφοντα μηχανικό της άδειας δόμησης το υπόβαθρο και το πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου, ούτως ώστε να μπορεί να προχωρήσει στην σχεδίαση του έργου. Για την πληρότητα και την καταλληλόλητα του, το Τοπογραφικό διάγραμμα ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) όπου και υποβάλλεται.

Τοπογραφικό απαιτείται για :

 • Την έκδοση Άδειας Δόμησης
 • Οριοθέτηση ιδιοκτησιών
 • Εμβαδομετρήσεις- ογκομετρήσεις
 • Κατατμήσεις οικοπέδων- αγροτεμαχίων (οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες)
 • Χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων
 • Καθορισμός αιγιαλού
 • Ένταξη στο κτηματολόγιο
 • Διορθωτικές πράξεις σε τυχών λάθη και παραλήψεις παλαιότερων τοπογραφικών

Στη διάθεση της εταιρίας βρίσκεται έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας για την αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και υπαγωγή στο κρατικό σύστημα αναφοράς.