Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τα μέλη της εταιρίας διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, για την  αποτίμηση της  ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού, την μελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας (σεισμικός συντελεστής),την σύνταξη προτάσεως ενισχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται, και τον αντισεισμικό έλεγχο με το σεισμικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου.

Ακόμα και στα κτίρια που ΔΕΝ αποτελούν αυτοτελείς αυθαίρετες κατασκευές ή υπάρχουν αλλαγές στη χρήση τους, είναι πιθανόν να υπάρχουν μικρές ή και μεγαλύτερες πολεοδομικές ή δομικές παραβάσεις, για τις οποίες είναι αναγκαία η αναγνώριση, η αξιολόγηση και ενδεχομένως η τακτοποίηση. Ο νόμος επιβάλει σε κάθε πράξη δικαίου εν ζωή (μεταβίβαση, γονική παροχή, δωρεά κ.λπ.) τον έλεγχο του κτιρίου από Μηχανικό ο οποίος Βεβαιώνει και ο Ιδιοκτήτης Δηλώνει Υπεύθυνα ότι ΔΕΝ υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές στις χρήσεις , και αν υπάρχουν, πρέπει έχουν τακτοποιηθεί και έχει περαιωθεί η διαδικασία (άρθρο 23 παρ. 4) . Η ύπαρξη αυθαιρέτων, αν δεν έχουν τακτοποιηθεί, θα αποτρέψει τον μηχανικό να εκδώσει ψευδή βεβαίωση. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, συνεπάγεται ποινικές και αστικές ευθύνες και πάνω από όλα  την ακυρότητα της δικαιοπραξίας, όπως αναφέρεται ρητά στην παρ.1 του ίδιου άρθρου.