Οικοδομικές Άδειες

Ορισμός

Οικοδομική Άδεια ονομάζεται η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την Πολεοδομία του αρμόδιου Δήμου και επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, καθοδηγούμενες από τις μελέτες που συντάσσει ιδιώτης Μηχανικός, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές συμφωνούν με τις ισχύουσες νομοθεσίες. Κατόπιν ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, η εκάστοτε άδεια, συναρτήσει του αντικειμένου, εκδίδεται διαδικτυακά από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Αδειών του Τ.Ε.Ε.

Οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνουν:

 • Εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής
 • Προσθήκες σε υφιστάμενη οικοδομή
 • Εργασίες αποπεράτωσης μη ολοκληρωμένης οικοδομής
 • Μη δομικές εργασίες (περιτοίχιση, δημιουργία υπογείων δεξαμενών, πέργκολες κ.α.)

Κατηγορίες

Οι συνηθέστερες κατηγορίες Αδειών Δόμησης είναι οι Άδειες Κατηγορίας 1,2,3 και οι Άδειες Μικρής Κλίμακας. Εάν η έκδοση αδείας αφορά υφιστάμενο κτίσμα, προϋποτίθεται η μη ύπαρξη τυχών αυθαιρεσιών στο ήδη υπάρχον κτίσμα ή αν υπάρχουν, να έχει γίνει ρύθμιση με εφαρμογή των ισχυουσών νομοθεσιών.

Ισχύς και αναθεώρηση της Οικοδομικής Άδειας   

Η Οικοδομική Άδεια έχει ισχύ για τέσσερα χρόνια από την έκδοσή της. Ένα το κτήριο που πρόκειται να ανεγερθεί έχει επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ., η άδεια έχει ισχύ για έξι χρόνια.

Σε περίπτωση που λήξει και το κτήριο δεν έχει ανεγερθεί, μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου και αυτοψίας.

Η ΜΚαπετανάκης Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης της Οικοδομικής Άδειας εξ’ ολοκλήρου, την τελική έκδοσή της.

Πότε απαιτείται Οικοδομική Άδεια

Οικοδομική Άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

 1. Κατεδάφιση κατασκευών.
 2. Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
 3. Τοποθέτηση ικριωμάτων.
 4. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
 5. Τροποποίηση ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
 6. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης.
 7. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2 και 3.
 8. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται με την παράγραφο 3ζ.
 9. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

Με την Οικοδομική Άδεια ελέγχονται μετρικά στοιχεία του κτιρίου, όπως:

 • Η μορφή, οι διαστάσεις, ο όγκος κλπ.
 • Η θέση του κτίσματος στο χώρο, (στο ίδιο το οικόπεδο, σε σχέση με τα όμορα οικόπεδα και κτίσματα κ.λπ.)

Εξασφαλίζεται επίσης:

 • Η υγιεινή και άνετη διαβίωση ενοίκων και περιοίκων.
 • Ο σωστός αερισμός, φωτισμός, η στατική επάρκεια, η πυρασφάλεια, η αισθητική, η λειτουργικότητα, η εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.
 • Η προστασία κοινόχρηστων χώρων, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων, αιγιαλού-παραλίας, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους-εθνικούς δρυμούς κλπ.

Για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας υποβάλλονται η έγκριση δόμησης (η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας), ενώ απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά και μελέτες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της Οικοδομικής Άδειας είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.